Klachtenregeling

Klachtenregeling Focus on U bv

 Focus   streeft naar een doelmatige en foutloze dienstverlening. Mocht zich een situatie voordoen waarover u niet tevreden bent, dan horen wij dit graag van u. Meestal leidt een gesprek met de betrokken coach, begeleider of trainer tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u een klacht indienen.

In deze klachtenregeling vindt u een beschrijving van de procedure van de verwerking van uw klacht en wat u daarin van ons kunt verwachten. Uw klacht nemen we altijd serieus en zien wij als een kans om onze dienstverlening verder te verbeteren

1.              Procedure

Interne Klachtenregeling

1. Bij een klacht over de inhoud van een  dienst of de wijze waarop deze wordt verzorgd bespreekt u dit in eerste instantie rechtstreeks met de betrokken Focus-medewerker.

2. De medewerker geeft hierop binnen een week, en na overleg met de directie  een reactie of een oplossing.

3. Wanneer u hier niet tevreden mee bent, kunt u contact opnemen met de klachtencoordinator van Focus  . Dit kan telefonisch op 0493-845622:  via het mailadres van Focus  info@focus-on-u.nl schriftelijk.

4. De klachtencoordinator beoordeelt de klacht namens Focus en  geeft binnen een week een inhoudelijke reactie  en doet een voorstel tot oplossing.

5. Mocht u niet tevreden zijn met de aan gedragen oplossing van de klachtencoordinator, dan kunt u een beroep doen op de externe klachtenregeling. De klacht dient dan onder vermelding daarvan schriftelijk te worden ingediend bij de klachtencoordinator en wordt dan behandeld door een externe mediator.

Externe Klachtenregling

U kunt uw klacht schriftelijk tot drie maanden na levering van de betreffende dienst indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:

  • Uw naam, adres en woonplaats;
  • De datum waarop u uw schrijven verstuurt;
  • De dienst die u bij Focus heeft afgenomen, waarop uw klacht betrekking heeft;
  • De naam van de betrokken coach, begeleider, trainer;
  • Een heldere omschrijving van uw klacht;
  • Eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn u klacht te beoordelen.

U kunt uw klacht sturen naar: Focus  t.a.v. Klachtencoordinator, Oude Liesselseweg 18A, 5751 WP in Deurne.

 

2.         Behandeling van uw klacht

Binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.  Om uw klacht objectief te kunnen beoordelen zal een externe mediator, mr  E.P.A.  Bogers, Tact Juridisch Advies, gevestigd te Dongen, uw klacht behandelen. De mediator beoordeelt uw klacht aan de hand van de door u overhandigde stukken. Waar nodig zal hij u vragen om aanvullende informatie en zal hij de stukken uit de interne klachtenprocedure bij  Focus opvragen. Indien nodig kan hij zich laten adviseren door externe deskundigen.

Het oordeel van de mediator wordt schriftelijk aan u en aan Focus  meegedeeld. Het advies is voor Focus   bindend en de eventueel daaraan verbonden consequenties worden volgend daarop binnen de afgesproken periode afgehandeld.

 

 

3.          Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht van de mediator. Indien de mediator, vanwege de ernst en complexheid van uw klacht, meer tijd nodig heeft, dan stelt hij u hiervan schriftelijk op de hoogte, met een opgave van redenen.

 

4.         Gegevensbeheer

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden ten allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Versie: 2013-01

Opgesteld:  Focus on u BV