Privacy Reglement

PRIVACYREGLEMENT

Focus on U

Overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens is door Focus on U een

privacyreglement vastgesteld. In dit reglement wordt de werking en het beheer van de persoonsregistratie

beschreven met betrekking tot gegevens over personen (cliënten) die door Focus on U, rechtstreeks of in

opdracht van derden, begeleid worden op het gebied van coaching, training, opleiding, of teamontwikkeling

1. DOEL VAN DE REGISTRATIE

Om een cliënt te kunnen begeleiden, trainen, coachen, ontwikkelen of begeleiden is het

noodzakelijk om een goed inzicht te verkrijgen in diens capaciteiten, -mogelijkheden en –behoeften. Hiertoe

wordt een persoonsregistratie en persoonsdossier aangelegd.

2. CATEGORIE VAN PERSONEN

Door Focus on U worden relevante persoonsgegevens geregistreerd van cliënten, waarvoor Focus on U die in rechtstreeks of in opdracht van de gemeente of van derden diensten uitvoert op het gebied van bemiddeling, training, opleiding, teamontwikkeling.

3. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN GEREGISTREERD

De navolgende persoonsgegevens die betrekking hebben op een cliënt kunnen worden geregistreerd

en/of opgeborgen in een persoonsdossier:

- Personalia,

- Aangeleverde gegevens van de opdrachtgever over de aangeboden cliënt,

- Opleidingsgegevens, diploma’s en certificaten,

- Curriculum vitae,

- Kopie identiteitsbewijs/paspoort,

- Assessment en testrapportages,

De bovengenoemde gegevens worden aangemerkt als persoonsgegevens in de zin van de Wet

Bescherming Persoonsgegevens en behandeld met inachtneming van deze wet en de Wet SUWi.

De door de opdrachtgever verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor zij zijn

overlegd.

4. VERKRIJGING EN VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN EN AAN DERDEN

De bovengenoemde persoonsgegevens worden verkregen van of via de opdrachtgever, werkgever en cliënt.

De geregistreerde persoonsgegevens worden uitsluitend aan de opdrachtgever, werkgever of derden

verstrekt, nadat de opdrachtgever en cliënt daarvoor toestemming hebben verleend.

Focus on U zal periodiek (uitsluitend) contactgegevens van cliënten en opdrachtgevers ter beschikking stellen aan

een onafhankelijk onderzoeksbureau om tevredenheidsmetingen uit te kunnen voeren en onderzoek te doen naar

de kwaliteit van de geleverde diensten.

5. TOEGANG TOT EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE PERSOONSREGISTRATIE EN HET

PERSOONSDOSSIER

Binnen de onderneming hebben alleen de directeur, de door hem aangewezen adviseur(s)/coaches en ondersteunendemedewerker rechtstreeks toegang tot de geregistreerde gegevens en het persoonsdossier van een cliënt.

Zij zijn verplicht de persoonsgegevens geheim te houden en dragen er zorg voor dat de geregistreerde

informatie niet bekend wordt bij derden. De door de directeur aangewezen adviseur(s) is belast met het

aanleggen en beheren van de persoonsregistratie en het persoonsdossier. Focus on U is verantwoordelijk

voor de geheimhoudingsverplichting voor het personeel en bij de uitvoering en werkzaamheden ingeschakelde

derden en draagt er zorg voor dat deze plicht wordt nageleefd.

6. RECHT OP KENNISNEMING, VERBETERING EN VERWIJDERING VAN GEREGISTREERDE

PERSOONSGEGEVENS

De cliënt kan indien hij/zij daarom verzoekt inzage krijgen in de geregistreerde gegevens en het

persoonsdossier en eventueel kopieën vragen van de aanwezige stukken. Deze worden kosteloos

verstrekt. Indien de cliënt kan aantonen dat geregistreerde gegevens onjuist of onvolledig zijn, worden

deze gegevens gewijzigd of aangevuld. Indien de cliënt daartoe schriftelijk een verzoek heeft ingediend,

worden bepaalde gegevens verwijderd uit de aangelegde persoonsregistratie en/of het persoonsdossier.

7. OVERDRACHT EN VERNIETIGINGVAN PERSOONSGEGEVENS

De verkregen persoonsgegevens worden bewaard zolang de cliënt wordt begeleid door Focus on U..

Alle op de Persoon herleidbare gegevens, data en/of resultaten worden na beëindiging van de gesloten

overeenkomst of opdracht ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.

De overige persoonsgegevens over de cliënt, die niet zijn overgedragen, worden in het derde kalenderjaar na

beëindiging van de opdracht vernietigd, tenzij door de opdrachtgever anders wordt geëist. In dat laatste geval

worden de eisen van de opdrachtgever gevolgd.

8. AFHANDELING VAN KLACHTEN

Klachten van cliënten, opdrachtgevers of derden worden behandeld volgens de klachtenregeling van Focus on U.

9. OPENBAARMAKING EN AANMELDING BIJ REGISTRATIEKAMER

Dit privacyreglement is openbaar en aangemeld bij de registratiekamer. Het ligt voor eenieder ter inzage ten

kantore van Focus on U en is gepubliceerd op de website www.startkracht.pro. Focus on U verklaart zich te

zullen houden aan hetgeen is bepaald in dit privacyreglement, met inachtneming van het bepaalde in de Wet

Bescherming Persoonsgegevens.

Deurne, 12 november 2017